Slovak section of AICA

The Slovak section of AICA is the top professional organization that brings together the most recognized art critics in Slovakia. It is a part of International Association of Art Critics (Association internationale des critiques d´art), based in Paris, and registered in UNESCO.

The Slovak section of AICA was founded in 1994, after the split of Czechoslovakia, as the legitimate successor of Czechoslovakian section of AICA. The association membership is based on strict quality selection.

AICA activities are aimed to encourage critical thinking in the field of visual arts in both - domestic and international context. As a part of national sections network - AICA contributes to mutual international cooperation of art critics and theoreticians.

The most frequent forms of presentation and activities are seminars, symposiums and conferences that facilitate an exchange of research results in current visual art and its reflections. The executive body of the Slovak section of AICA is represented by President, Vice President and Secretary / Treasurer elected for three years.

 

President: Juraj Čarný

Vice President: Richard Gregor

Secretary / Treasurer: Barbora Geržová

 

Former Presidents of AICA Slovakia: Zuzana Bartošová, Jana Geržová

Former Vice-President of AICA Slovakia: Gábor Hushegyi

 

Members of AICA Slovakia:

Katarína Bajcurová, Ján Bakoš, Zuzana Bartošová, Ľuba Belohradská, Vladimír Beskid, Vladimíra Büngerová, Daniela Čarná, Juraj Čarný, Dana Doricová, Andrea Euringer-Bátorová, Gabriela Garlatyová, Barbora Geržová, Jana Geržová, Richard Gregor, Lucia Gregorová, Daniel Grúň, Petra Hanáková, Mária Hlavajová, Aurel Hrabušický, Gábor Hushegyi, Beata Jablonská, Ivan Jančár, Kahoun Karol, Katarína Kišová, Bohunka Koklesová, Lenka Kukurová, Alexandra Kusá, Václav Macek, Omar Mirza, Juraj Mojžiš, Iva Mojžišová, Jana Oravcová, Mária Orišková, Ľudmila Peterajová, Dagmar Poláčková, Lýdia Pribišová, Katarína Rusnáková, Mira Sikorová, Hana Vaškovičová, Alena Vrbanová, Nina Vrbanová


________________________________________________________

Slovak version

 

Slovenská sekcia AICA je najvyššou stavovskou organizáciou združujúcou najrešpektovanejších výtvarných kritikov na Slovensku. Je súčasťou Medzinárodnej asociácie kritikov umenia (Association internationale des critiques d´art) so sídlom v Paríži, ktorá je evidovaná pri UNESCO.

Slovenská sekcia AICA vznikla v roku 1994 po rozpade Československa, ako legitímny nástupca Československej sekcie AICA. Členská základňa sa vytvára na základe prísnej kvalitatívnej selekcie. Záujemcovia sa o členstvo nemôžu uchádzať, môžu byť iba navrhnutí riadnymi členmi združenia na základe preukázaných odborných výsledkov.

Činnosť AICA je zameraná na podporu kritického myslenia v oblasti výtvarného umenia doma i v medzinárodnom kontexte. Ako súčasť siete národných sekcií AICA prispieva k vzájomnej medzinárodnej spolupráci kritikov a teoretikov umenia. Najfrekventovanejšími formami prezentácie sú semináre, sympóziá a konferencie, ktoré umožňujú výmenu výsledkov výskumov v oblasti aktuálneho vizuálneho umenia a jeho reflexie. Výkonným orgánom Slovenskej sekcie AICA je vedenie zložené z prezidenta, viceprezidentaa tajomníka/pokladníka, volené na obdobie troch rokov.

 

Prezident: Juraj Čarný

Viceprezident: Richard Gregor

Tajomník/ pokladník: Barbora Geržová

 

Bývalí prezidenti AICA:  Zuzana Bartošová, Jana Geržová

Bývalý Viceprezident : Gábor Hushegyi

 

Členovia AICA Slovakia :

Katarína Bajcurová, Ján Bakoš, Zuzana Bartošová, Ľuba Belohradská, Vladimír Beskid, Vladimíra Büngerová, Daniela Čarná, Juraj Čarný, Dana Doricová, Andrea Euringer-Bátorová, Gabriela Garlatyová, Barbora Geržová, Jana Geržová, Richard Gregor, Lucia Gregorová, Daniel Grúň, Petra Hanáková, Mária Hlavajová, Aurel Hrabušický, Gábor Hushegyi, Beata Jablonská, Ivan Jančár, Kahoun Karol, Katarína Kišová, Bohunka Koklesová, Lenka Kukurová, Alexandra Kusá, Václav Macek, Omar Mirza, Juraj Mojžiš, Iva Mojžišová, Jana Oravcová, Mária Orišková, Ľudmila Peterajová, Dagmar Poláčková, Lýdia Pribišová, Katarína Rusnáková, Mira Sikorová, Hana Vaškovičová, Alena Vrbanová, Nina Vrbanová